Menu

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

1.     Δείτε την πρόταση μας με αριθμούς.

ΑΠ: Η Ελλάδα δαπανά 4,1 % (2011) του ΑΕΠ για την Παιδεία, όταν ο ΜΟ των χωρών της Ευρωζώνης (EU -17) είναι 5 %. H πρόταση μας αφορά την εξαίρεση από τον υπολογισμό του ελλείμματος του ποσοστού ο,9 που είναι μεταξύ του 4,1 και του 5 και άρα η Ελλάδα όπως και κάθε άλλη χώρα που υπολείπεται του ΜΟ να μπορεί να δαπανά περισσότερα χρήματα για την Παιδεία.

2. Που θα βρεθούν τα χρήματα για την Εκπαίδευση? θα χρειαστούμε νέο δανεισμό?

ΑΠ: Τα    χρήματα θα πρέπει να προέρχονται από την αναδιάρθρωση των εθνικών προϋπολογισμών με προτεραιότητα στην εκπαίδευση, τον αναπροσανατολισμό των κονδυλίων των ευρωπαϊκών πλαισίων στήριξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και από πρόταση για ειδική πρόβλεψη για δανειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM), που δε θα ξεπερνά το 1% του συνολικού προϋπολογισμού και θα συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους (δείκτες) εκπαιδευτικής πολιτικής.

3. Σε ποιούς τομείς θα πάνε/ επενδυθούν τα χρήματα αυτά?

ΑΠ: Το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης «Ορίζοντας 2020» δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θέτουν ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τους. Οι πόροι θα κατανέμονται από τα κράτη μέλη με συναπόφαση με την ΕΕ σε τομείς επένδυσης με στόχο την αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνικές σπουδές, την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ,  την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης, την βελτίωση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, την βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών και άλλα. Η κατεύθυνση των πόρων στην ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων και υποδομών και όχι στην κάλυψη  μισθολογικών αναγκών θα βοηθήσει στο μερίδιο που της αναλογεί στην έξοδο από την κρίση.

4. Γιατί οι χώρες που δαπανούν ήδη αρκετά για την Παιδεία να δεχτούν το αίτημα της πρωτοβουλίας?

ΑΠ: Οι οποίες ανισότητες στα κράτη μέλη λόγω ελλειμματικών εθνικών προϋπολογισμών θα μεταφραστούν σε τεράστιες ανισότητες στην ανάπτυξη τους, οι οποίες είναι βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία, είναι σε καθοδική τάση. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους τομείς που θα μπορούσε η Ευρώπη να ανταγωνιστεί τις άλλες ηπείρους.  Αρκεί να αναφέρουμε ότι λόγω της κρίσης έγιναν  περικοπές στην Παιδεία σε 20 χώρες της ΕΕ τα τελευταία 3 χρόνια. Η πρόταση μας για επένδυση στην εκπαίδευση που μεταφράζεται σε προσφορά ίσων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης σε όλους τους νέους της Ευρώπης είναι μία σίγουρη προοπτική για όλη την Ευρώπη.

5. Για πόσο διάστημα θα ισχύει το αίτημα του μη υπολογισμού των δαπανών για την Παιδεία στο έλλειμμα αν τελικώς γίνει δεκτό?

ΑΠ: Προκειμένου, να λειτουργήσει η πρόταση να μη λογίζεται ως δαπάνη το ποσό που κάθε χώρα επενδύει στην Παιδεία και υπολείπεται του Μ.Ο. των τελευταίων 5 ετών του ποσού που δαπανά η Ευρωζώνη για την Παιδεία, προτείνουμε το κράτος μέλος που θα εφαρμόσει το μέτρο να το κάνει για διάστημα τριών ετών. Τα τρία έτη θεωρούμε ότι είναι αρκετά ώστε να λειτουργήσει το μέτρο και το κράτος μέλος να δείξει τις προθέσεις και τις ικανότητες του να το εφαρμόσει και φυσικά να πετύχει το στόχο.

6. Γιατί δεν υπήρξε ως τώρα αντίστοιχο αίτημα από τις κυβερνήσεις ή από άλλους φορείς?

ΑΠ: Στο παρελθόν διατυπώθηκαν αντίστοιχες προτάσεις, έγιναν συζητήσεις και προσπάθειες σε συμβούλια υπουργών, αλλά το κλίμα δεν ήταν πρόσφορο. Από το 2009 και μετά, η πολιτική που πολλές φορές επιβλήθηκε παρά επελέγη, επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομίας και της λειτουργίας του Κράτους, χαρακτηριστικό παράδειγμα περικοπής δαπανών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, υπήρξε η Παιδεία. Σήμερα που η επένδυση στην Παιδεία ανά μαθητή βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ειδικότερα δε στη Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Σλοβακία και λαμβάνοντας υπόψη μας  ότι η ανεργία των νέων να κινείται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα η πρόταση του Δικτύου για επένδυση στην εκπαίδευση είναι επίκαιρη όσο ποτέ.